Panaszkezelési Szabályzat

A Pászka és Partnerei Biztosítási Alkusz Kft. panaszkezelési elveiről és gyakorlatáról

Az ügyfélpanaszok formai eljárásairól, és a panaszokkal foglalkozó szervezetekről

 

A társaság célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, és ügyintézésünkkel. Törekszünk ügyfeleink igényeinek maradéktalan kiszolgálására a megfelelő biztosítási szerződés közvetítésekor, és a szolgáltatási igény rendezésekor egyaránt.

Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez, és ez által ügyfeleink elégedettségének növeléséhez fontos számunkra minden visszajelzés, legyen az pozitív vagy negatív, amely szolgáltatásainkkal, eljárásainkkal, munkatársainkkal, illetve a társaság egészével kapcsolatban megfogalmazódik.

A panaszok, kritikák megfelelő kezelése érdekében az alábbi panaszkezelési elveket és gyakorlatot követjük:

A társaság köteles a tevékenységét, szerződéses szolgáltatását, vagy mulasztását, valamint munkatársai magatartását érintő ügyfélpanaszt teljes körűen kivizsgálni, és megválaszolni. Az eljárás során célunk a folyamatos együttműködés az ügyfelekkel, a jóhiszeműség, és a tisztességes magatartás követelményének szem előtt tartása, az esetlegesen felmerülő további érdekellentétek felismerése, és megelőzése, valamint az információk hozzáférhetőségének megteremtése ügyfeleink számára.

Panaszkezelési eljárásunk garantálja, hogy minden panasz alaposan, elfogulatlanul, és a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálásra kerül. Az ügyfélnek minden esetben megfelelő választ adunk, és a megalapozott panaszokat a lehető leggyorsabban orvosoljuk. Amennyiben a panasz kivizsgálása és orvoslása bonyolultabb, és a megoldás hosszabb időt igényel, akkor már az ügyintézés során tájékoztatjuk ügyfeleinket a panaszkezelési folyamat helyzetéről, és a válasz várható időpontjáról.

A társaság a panasz kivizsgálását követően köteles olyan választ adni, amelyben részletesen kitér a teljes körű vizsgálat eredményére, a panasz rendezésére, vagy megoldására vonatkozó intézkedésre. A panasz elutasítása esetén az indokláson túl tájékoztatást köteles adni a panaszkezelés további lehetőségeiről, és segítenie kell az ügyfelet panasza szakszerű eljuttatásában az illetékes szervezetekhez.

A társaság lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy panaszukat szóban (személyesen, telefonon), vagy írásban (személyesen, vagy más személy által átadott iratban, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhessék.

A társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség esetén orvosolja. Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet készít, és annak másolati példányát az ügyfélnek átadja.

Telefonos (szóbeli) panasz esetén a jegyzőkönyv másolatát, valamint az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint az indoklással ellátott választ a bejelentést követő 30 napon belül a társaság megküldi az ügyfélnek.

Ha a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a társaság a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát az ügyfélnek átadja.

A jegyzőkönyv tartalma:

 • Ügyfél neve, lakhelye, székhelye, levelezési címe.
 • A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja.
 • Az ügyfél panaszának részletes leírása a kifogások elkülönített rögzítésével.
 • A panasszal érintett szerződés száma, esetleg ügyfélszám.
 • Az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok, bizonyítékok jegyzéke.
 • A jegyzőkönyvet felvevő személy, és az ügyfél aláírása.
 • A jegyzőkönyv felvételének helye, és ideje.

Szóbeli, azonnal nem rendezhető panasz esetében az ügyféllel közölni kell a panasz azonosítására szolgáló adatokat is.

A társaság az írásbeli panaszokkal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontját a panasz közlését követő harminc napon belül köteles megküldeni az ügyfélnek.

A társaság a panaszkezelés során a következő adatokat kérheti az ügyféltől:

 • Név, lakcím, telephely, telefonszám, értesítés módja.
 • Szerződésszám, ügyfélszám.
 • Panasz által érintett termék, szolgáltatás.
 • Panasz leírása.
 • Panaszos igénye.
 • Panaszt alátámasztó dokumentumok másolata.
 • Egyéb, a kivizsgálást, válaszadást segítő adat.

Az ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Tv. rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

A panasz elutasítása esetén a társaság tájékoztatja az ügyfelet, hogy a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése tárgyában a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével kapcsolatos jogi vita tárgyában a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti, vagy bírósághoz fordulhat.

A társaság az ügyfelek panaszairól és azok rendezését szolgáló intézkedésekről nyilvántartást köteles vezeti. A nyilvántartás tartalma:

 • A panasz leírása, tárgyát képező esemény, vagy tény.
 • Benyújtás időpontja.
 • A panasz rendezésére, vagy megoldására szolgáló intézkedés leírása, annak indoklása.
 • Az intézkedés teljesítésének határideje, és a felelős személy.
 • A panasz megválaszolásának időpontja.

A panaszt, és az arra adott választ három évig kell megőrizni.

A panasz kivizsgálása térítésmentes, ezért külön díj nem számolható fel.

Ügyfelek panasz-ügyintézése

 1. Személyesen: Pászka Zsuzsa ügyvezető
  A kft. telephelyén: 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.
 2. Telefonon: 06-1/365-1973
  Mobilszámon: 
  +36 20/575-9686
 3. Telefaxon: 06-1/365-1972
 4. Írásban:
  E-mailben: zsuzsa.paszka@paszka.hu
  Levélben: 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.

A Pászka és Partnerei Kft. irodájának nyitvatartási rendje:

hétfő: 9.00 – 20.00 óráig

kedd – csütörtök: 9.00 – 17.00 óráig

péntek: 9.00 – 14.30 óráig

Panaszfórumok:

 • Pászka és Partnerei Kft. ügyvezetője
 • Magyar Nemzeti Bank
  Levelezési cím:1534 Budapest, BKKP, Pf.777.
  Tel: 061-4899-100, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
 • Pénzügyi Békéltető Testület
  Levelezési cím:1525 Budapest BKKP Pf.172.
  Tel: 061-4899-100, e-mail: pbt@mnb.hu
 • bíróság

Jelen szabályzat 2018. 01.01. napján lép hatályba.

Budapest, 2018. január 1-jén

Jóváhagyó: Pászka Zsuzsa ügyvezető

1.számú melléklet: MNB-hez benyújtandó panasz – űrlap

Elektronikusan letölthető:

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/panaszom-van/formanyomtatvanyok

Fogyasztói panasz szolgáltatónak

2.számú melléklet:

28/2014. (VII. 23) MNB rendelete

https://www.mnb.hu/letoltes/28-2014mnbrendelet.pdf